KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLGİLENDİRME METNİ

YNS Sağlık Hizmetleri A.Ş. (YUNUS EMRE HASTANESİ) olarak, hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek korunmasına yönelik sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Yunus Emre Hastanesi tarafından işlenen kişisel verileriniz, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel kişisel verileriniz ve genel kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Yunus Emre Hastanesi tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Kimlik bilgilerinizin tamamı, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz.

Ayrıca, Yunus Emre Hastanesi online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Yunus Emre Hastanesi’nin düzenlediği eğitim ve seminerlere katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Tüm kişisel verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirme; hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; özel sigorta şirketleri ile istenilen bilgileri paylaşma; sunduğumuz hizmetlerle ilgili soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz veri güvenliği kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik analiz yapma ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri bunun gibi mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup hastanemizde veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve Bilgi Teknolojilerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer sağlık kurumlarında yaptırdınız ve hastanemize teslim ettiğiniz tetkik ve röntgen gibi verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde 2 ay içerisinde imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, özel sigorta şirketleri tıbbi tanı için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz veya çalışmakta olduğunuz kurum, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi isteme, kişisel sağlık verilerine erişim, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.